นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของ MedEx

 

อัปเดตล่าสุด: มิถุนายน 30th, 2022

หากคุณไม่พอใจกับการซื้อ เราขอเชิญคุณอ่านนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของเรา เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่คุณซื้อจากเรา

การตีความและคําจํากัดความ

 

1. การตีความ

ความหมายของคําที่มีตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีการกําหนดดังนี้ คําจํากัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันโดยไม่คํานึงว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

2. คําจํากัดความ

สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้านี้:

 • บริษัท (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง บริษัท เมดเอ็กซ์ เวนเจอร์ส จํากัด เลขที่ 10-95/97 อาคารอินเทรนด์ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • บริการ หมายถึง เว็บไซต์
 • แพคเกจ คือความช่วยเหลือทางการแพทย์และไม่ใช่ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จัดเตรียมไว้โดยสิ่งอํานวยความสะดวกของเราหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้ให้บริการพันธมิตรของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เช่น การนัดหมายและการรักษาที่กําหนดไว้ในบริการที่อาจแลกได้ที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สินค้า หมายถึงสินค้าที่จับต้องได้ซึ่งเสนอขายในบริการ
 • คําสั่งซื้อ คือคําขอชําระเงินใด ๆ ที่คุณทําเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือแพ็คเกจจากเรา
 • เว็บไซต์ หมายถึงพอร์ทัล MedEx ที่สามารถเข้าถึงได้จาก https://medex.co.th
 • คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการหรือ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม
 

3. สิทธิ์ในการยกเลิกคําสั่งซื้อของคุณ

คุณมีสิทธิ์ยกเลิกคําสั่งซื้อของคุณสําหรับแพ็คเกจตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

3.1 หากคุณยกเลิกคําสั่งซื้อก่อน 16.00 น. (GMT+7) ในวันถัดไปหลังจากชําระเงิน คุณสามารถรับเงินคืนได้ 80% ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการยกเลิกการจองของคุณ เช่น หลังจากทําการจองในวันที่ 25 มีนาคม 2022 เวลา 10.00 น. คุณสามารถดําเนินการดังกล่าวและรับเงินคืน 80% ได้หากคุณแจ้งบริษัทก่อนเวลา 16:00 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2022

3.2 หากคุณยกเลิกคําสั่งซื้อก่อน 16.00 น. (GMT+7) หนึ่งวันก่อนวันนัดหมาย คุณจะได้รับเงินคืน 50% ตัวอย่างเช่น หากคุณกําหนดการทดสอบในห้องปฏิบัติการในวันที่ 29 มีนาคม เวลา 10.00 น. คุณสามารถยกเลิกและรับเงินคืนได้ 50 เปอร์เซ็นต์หากคุณแจ้งห้องปฏิบัติการภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2022

3.3 ไม่อนุญาตให้คืนเงินหากคุณยกเลิกคําสั่งซื้อหลังเวลา 16.00 น. (GMT+7) หนึ่งวันก่อนวันนัดหมาย

3.4 ในกรณีที่เวลาขอเงินคืนเป็นทั้งก่อนเวลา 16.00 น. (GMT+7) ในวันถัดไปหลังจากชําระเงินและก่อน 16.00 น. (GMT+7) หนึ่งวันก่อนวันนัดหมาย เงื่อนไขสําหรับวันหลังจะมีผลบังคับใช้

3.5 หากคุณขอเงินคืนเต็มจํานวนและส่งใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองว่าแพ็กเกจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเงื่อนไขทางการแพทย์ที่ไม่คาดฝัน

3.6 หากร้านค้า คลินิก หรือโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรของเราไม่สามารถจัดหาพัสดุให้กับลูกค้าที่ชําระเงินแล้ว ได้ บริษัทสามารถคืนเงินเต็มจํานวนได้

3.7 เราไม่สามารถคืนการชําระเงินที่ชําระโดยตรงกับบริการของพันธมิตรของเราได้ หากคุณไม่พอใจกับบริการที่พันธมิตรของเราจัดหาให้โปรดติดต่อเราที่ support@medex.co.th พร้อมคําชี้แจงปัญหาของคุณ เราจะส่งต่อการร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาและดําเนินการที่จําเป็น

โปรดทราบว่า บริษัท จะขอเหตุผลในการยกเลิกหรือสาเหตุอื่น ๆ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเราได้

กําหนดเวลาในการยกเลิกคําสั่งซื้อสินค้าคือ 7 วันหลังจากที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์หรือบุคคลที่สามที่คุณกําหนดซึ่งไม่ใช่ผู้ขนส่งจะเข้าครอบครองสินค้าที่จัดส่ง

ในการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกของคุณคุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณโดย:

 • โดยส่งแบบฟอร์มขอเงินคืนที่ https://medex.co.th/refund
 • ทางอีเมล์: mail@medex.co.th

 

4. กรอบเวลาการคืนเงิน

เราจะคืนเงินให้คุณภายใน 45-60 วันนับจากวันที่นัดหมายสําหรับแพ็คเกจหรือวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งคืนในกรณีของสินค้า เราจะใช้วิธีการชําระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้สําหรับการสั่งซื้อของคุณ และคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามไปด้วย การคืนเงินขึ้นอยู่กับการทําธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน

5. การส่งคืนสินค้า

คุณต้องรับผิดชอบต่อต้นทุนและความเสี่ยงในการส่งคืนสินค้าให้เรา คุณควรส่งสินค้าตามที่อยู่ต่อไปนี้:

บริษัท เมดเอ็กซ์ เวนเจอร์ส จํากัด เลขที่ 10-95/97 อาคารเทรนดี้ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายในการจัดส่งคืน ดังนั้นเราขอแนะนําบริการไปรษณีย์ที่มีประกันและติดตามได้ เราไม่สามารถออกเงินคืนได้หากไม่ได้รับสินค้าจริงหรือหลักฐานการจัดส่งคืนสินค้าที่ได้รับ

6. ของขวัญ

หากสินค้าถูกทําเครื่องหมายเป็นของขวัญเมื่อซื้อแล้วจัดส่งถึงคุณโดยตรงคุณจะได้รับเครดิตของขวัญสําหรับมูลค่าการส่งคืนของคุณ เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วบัตรของขวัญจะถูกส่งถึงคุณทางไปรษณีย์

หากสินค้าไม่ได้ถูกทําเครื่องหมายเป็นของขวัญเมื่อซื้อหรือผู้ให้ของขวัญได้จัดส่งคําสั่งซื้อให้ตัวเองเพื่อมอบให้คุณในภายหลังเราจะส่งเงินคืนไปยังผู้ให้ของขวัญ

7. เงื่อนไขการคืนสินค้า

เพื่อให้สินค้ามีสิทธิ์ได้รับคืนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • สินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและไม่ได้ใช้หรือเสียหาย
 • สินค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ
 

สินค้าต่อไปนี้ไม่สามารถคืนได้:

 • การจัดหาสินค้าที่ทําขึ้นตามข้อกําหนดของคุณหรือปรับแต่งให้ชัดเจน
 • การจัดหาสินค้าซึ่งตามลักษณะของพวกเขาไม่เหมาะสมที่จะถูกส่งคืนเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหรือเมื่อสิ้นสุดวันที่หมดอายุ
 • การจัดหาสินค้าที่ไม่เหมาะสมสําหรับการส่งคืนเนื่องจากเหตุผลด้านการคุ้มครองสุขภาพหรือสุขอนามัยและถูกปิดผนึกหลังการส่งมอบ
 • อุปทานของสินค้าซึ่งหลังจากส่งมอบตามลักษณะของพวกเขาผสมกับรายการอื่น ๆ อย่างแยกไม่ออก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้าข้างต้นตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของเราโปรดติดต่อเรา:

 • ทางอีเมล์: mail@medex.co.th
 • โดยการเยี่ยมชมหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: https://medex.co.th/contact
 • ตามหมายเลขโทรศัพท์: + 66023284866
 • ทางไปรษณีย์: บริษัท เมเดกซ์ เวนเจอร์ส จํากัด เลขที่ 10-95/97 อาคารเทรนดี้ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110